Välkommen

Här inne så berättar vi och delar med oss av vårat liv med Hamiltonstövaren SJCH NOJCH SUCH Topsygårdens Iso.
Vi delar med oss framförallt av våra jaktliga äventyr, men även av det vardagliga livet.
Du är välkommen att följa våra äventyr, och tveka inte att fråga om det är något du undrar över!


torsdag 9 december 2010

läsning

http://www.vara.se/download/18.3ac77362127671163d580008699

En länk att läsa, riktigt stor humor blir det när man läser detta med tanke på att dom som starkast förordar en stor vargstam i Sverige också hänvisar till den biologiska mångfalden..blir lite dubbla budskap här kan tyckas.

4.1.1 Svenska Naturskydds Föreningen
”Biologisk mångfald är hotad - särskilt ängen som har minskat dramatiskt i hela landet under 1900-
talet. Numera återstår bara små fragment av dessa en gång så vanliga naturtyper. I början av 1900-
talet fanns runt en miljon ängar. Hundra år senare var några tusen hektar kvar. Tack vare ideella
krafter och engagerade lantbrukare är nu ängsarealen ca 7000 ha.
Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje
år under Ängens dag samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet för att göra en
praktisk naturvårdsinsats genom att slå och hålla ängsmark öppen. På många håll är slåttern en
familjefest med mat, dryck och musik.
Den biologiska mångfalden hotas bland annat av nedläggning av jordbruksmark, kvävenedfall och en
allt intensivare markanvändning. Fjärilarna är särskilt utsatta och många arter har minskat mycket
kraftigt under de senaste decennierna. …………. Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så
mycket som 40 arter kan finnas på en kvadratmeter.
Idag lever en stor andel av de hotade arterna (46 procent) i odlingslandskapet. Om denna artrikedom
ska få finnas kvar krävs det att marken fortsätter att skötas och att spåren av det äldre landskapet -
stenmurar, åkerholmar, öppna diken, ängar och hagar - bevaras och sköts, säger Emelie Hansson,
jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.”
”En stor del av odlingslandskapets myllrande mångfald är på väg att försvinna. Många av de arter
som är knutna till odlingslandskapet är idag rödlistade. Så mycket som två tredjedelar av Sveriges
rödlistade växter är knutna till odlingslandskapet liksom hälften av alla insekter. ……………….. En
tredjedel av alla rödlistade fågelarter hör hemma i och häckar i någon av odlingslandskapets många
miljöer. Hälften av alla rödlistade däggdjur lever i det av bonden präglade landskapet, däribland
många arter av fladdermöss. Dessutom hör en stor del av de rödlistade lavarna, stora svamparna och
mossorna hemma i det brukade landskapet.”
4.1.2 WWF- Världsnaturfonden
”Skogsbete påverkade tidigare stora delar av den svenska skogen. I och med att betet i princip
upphört har den positiva påverkan på den biologiska mångfalden också upphört.
Ersättningsmöjligheterna för skogsbete bör därför göras mer generösa än i dagsläget. Speciellt gäller
detta skogar med stora solexponerade träd (t ex ek och tall), som har eller har potential för att hysa
mycket hög biologisk mångfald. Sanddominerade marker kräver också särskild hänsyn eftersom de är viktiga för många insekter (t ex pollinerande steklar). Träd och buskar i betesmarkerna är också
viktiga för den biologiska mångfalden.
Betesintensitet är en viktig faktor att ta hänsyn till för att uppnå god naturvård. Både för högt och för
lågt betestryck kan vara negativt för den biologiska mångfalden. Olika marktyper kräver/tål helt
enkelt olika betestryck.”
Enligt ”Centrum för Biologisk Mångfald” finns idag ca10 % av betesmarkerna kvar i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar